Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Verloskundigen Zuidwesthoek gevestigd aan de Plesmanlaan 6, 4631 JL in Hoogerheide en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 62580159 hierna aan te duiden als Verloskundigen Zuidwesthoek. 

Verwerking van persoonsgegevens door Verloskundigen Zuidwesthoek

Voor Verloskundigen Zuidwesthoek is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. Verloskundigen Zuidwesthoek respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving worden behandeld. Verloskundigen Zuidwesthoek streeft ernaar om de privacy van gegevens zo goed mogelijk te waarborgen. 

Doeleinden van de verwerking 

Uw persoonsgegevens worden door Verloskundigen Zuidwesthoek verwerkt voor de volgende doeleinden: 

 1. Het voeren van de administratie alsmede andere interne beheersactiviteiten; 
 2. Declareren van de verrichte zorg bij de zorgverleners; 
 3. Beoordeling van gegevens om een goede declaratie naar de verzekeraar te kunnen doen; 
 4. Uitbetaling van gedeclareerde zorg aan de zorgverleners; 
 5. Het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen; 
 6. Om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen; 
 7. De afhandeling van uw aanvraag tot informatie; 
 8. Het doen van (klant) tevredenheidsonderzoeken en marketingactiviteiten; 
 9. Het verbeteren van dienstverlening van Verloskundigen Zuidwesthoek en Qocon; 
 10. Het voldoen aan de wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht; 
 11. Het behandelen van geschillen en het doen uitvoeren van de accountantscontrole; 
 12. De kwaliteit en veiligheid van zorg te verbeteren. 

Rechtsgronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens 

De rechtsgrond voor de hiervoor bedoelde doeleinden van verwerking is gelegen in: 

 • De door u gegeven toestemming (artikel 6 lid 1sub a Avg); 
 • Het op uw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en / of de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst (artikel 6 lid 1sub b Avg); 
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen (artikel 6 lid 1sub c Avg); 
 • Het beschermen van vitale belangen van uzelf of anderen (artikel 6 lid 1sub d Avg); 
 • De vervulling van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van uitvoering van het openbaar gezag (artikel 6 lid 1sub e Avg); 
 • De behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Verloskundigen Zuidwesthoek of van een derde (artikel 6 lid 1sub f Avg); 

Uitleg gerechtvaardigde belangen 

Voor de hiervoor als 8; 9; 11; 12 genummerde doeleinden beroept Verloskundigen Zuidwesthoek zich op de grondslag van het gerechtvaardigd belang. Het gerechtvaardigd belang van Verloskundigen Zuidwesthoek is in die gevallen in het volgende gelegen: 

 • Interne audits om de kwaliteit van de zorg te verbeteren; 
 • Wetenschappelijk (of historisch) onderzoek; 

U kunt zich tegen deze verwerking verzetten op grond van het recht van bezwaar. Meer informatie over dit recht vindt u verderop in dit statement. 

Verplichte verstrekking 

Wanneer wij om uw persoonsgegevens vragen dan zullen wij per situatie kenbaar maken of de verstrekking van de gegevens noodzakelijk of verplicht is en wat de (mogelijke) gevolgen zijn indien de gegevens niet worden verstrekt. Uitgangspunt daarbij is steeds dat Verloskundigen Zuidwesthoek niet meer persoonsgegevens zal verwerken dan noodzakelijk voor de hiervoor beschreven doeleinden. 

Doorgifte aan het buitenland 

Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt binnen landen van de Europese Economische Ruimte (EER). Er vindt geen verwerking plaats van uw persoonsgegevens buiten de EER. 

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering 

Verloskundigen Zuidwesthoek maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profiling. 

Profilering vindt plaats wanneer er een geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt waarbij aan de hand van persoonsgegevens naar bepaalde persoonlijke aspecten van een persoon wordt gekeken om deze persoon te categoriseren en te analyseren, of om zaken te kunnen voorspellen. Voorbeelden van persoonlijke aspecten kunnen zijn; financiële situatie, interesses, gedrag of locatie. 

Bewaartermijn 

Verloskundigen Zuidwesthoek bewaart uw persoonsgegevens conform de geldende wet- en regelgeving en niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht met daarin voorgeschreven bewaartermijnen. 

Beveiliging van uw persoonsgegevens 

Verloskundigen Zuidwesthoek zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige onrechtmatige vorm van verwerking. In dat kader zijn diverse maatregelen genomen waaronder encryptie van data, versleutelde communicatie en behandeling van de data als zijnde vertrouwelijk. Personen die namens Verloskundigen Zuidwesthoek toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding. Verloskundigen Zuidwesthoek verlangt dezelfde technische en organisatorische maatregelen van derden die voor Verloskundigen Zuidwesthoek gegevens verwerken (verwerkers) en heeft dit vastgelegd in verwerkersovereenkomsten. 

Uw rechten 

Op grond van de wet heeft u diverse rechten. We zetten deze rechten voor u op een rijtje. 

Inzagerecht: 

U heeft het recht om de gegevens die bij Verloskundigen Zuidwesthoek van u zijn vastgelegd in te zien. 

Correctie- en vernietigingsrecht 

U heeft het recht uw gegevens te laten wijzigen. Als patiënt heeft u ook het recht om uw gegevens te laten vernietigen, tenzij redelijkerwijs aannemelijk is dat verdere bewaring van aanmerkelijk belang kan zijn voor een ander dan u, alsmede als een wettelijk voorschrift zich tegen vernietiging verzet. 

Recht van bezwaar 

Het recht van bezwaar houdt in dat u vanwege uw specifieke situatie bezwaar kunt maken tegen bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens. U heeft dit recht bij alle verwerkingen die niet zijn gebaseerd op uw toestemming, het voldoen aan wettelijke verplichtingen voor Verloskundigen Zuidwesthoek of voor het beschermen van vitale belangen van uzelf of anderen. Denk dan bijvoorbeeld aan een situatie waarin hulpverleners persoonsgegevens moeten verwerken om acuut dringend noodzakelijke medische hulp aan u te verlenen. 

Wanneer u bezwaar maakt tegen het gebruik van uw persoonsgegevens om u te informeren over (nieuwe) activiteiten en diensten van Verloskundigen Zuidwesthoek en soortgelijke verwerkingen dan zullen wij dit bezwaar altijd honoreren. Uw gegevens zullen vervolgens niet langer voor (direct) marketingdoeleinden worden gebruikt. 

Recht op beperking 

U heeft onder omstandigheden ook het recht op de beperking van de verwerking van uw gegevens. Dit houdt kortgezegd in dat Verloskundigen Zuidwesthoek de verwerking van uw gegevens tijdelijk “bevriest”. U kunt dit recht inroepen in vier situaties: 

 1. In afwachting van de beoordeling van een correctieverzoek; 
 2. Indien gegevens eigenlijk gewist zouden moeten worden maar u geen verwijdering wenst; 
 3. Indien Verloskundigen Zuidwesthoek de gegevens niet langer nodig heeft terwijl u de gegevens wel nodig heeft voor de voorbereiding op een rechtszaak; 
 4. In afwachting van de beoordeling van een bezwaar. 

Recht op gegevensoverdraagbaarheid 

U heeft het recht om de door u aan Verloskundigen Zuidwesthoek verstrekte gegevens (terug) te ontvangen in een gangbaar bestandsformaat. Dit recht geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij van u verwerken op grond van uw toestemming of een met u gesloten overeenkomst. Het recht geldt bovendien alleen voor de gegevens die wij al in digitale vorm verwerken (dus niet voor ‘papieren’ verwerkingen). U bent vrij die gegevens vervolgens door te geven aan een andere partij. 

Mocht er een koppeling bestaan tussen onze systemen en de systemen van de derde partij waaraan u de gegevens wilt (laten) doorgeven, dan kunnen wij die doorgifte mogelijk direct voor u verzorgen. 

Intrekken van toestemming 

Voor de hierboven beschreven gegevens geldt dat wij uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming. U heeft te allen tijde het recht een eenmaal gegeven toestemming in te trekken. Wij zullen de verwerking dan zo spoedig mogelijk staken. 

Het intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht; alle verwerkingen die al hebben plaatsgevonden blijven dus rechtmatig. 

Uitoefening van de rechten 

Het uitoefenen van de rechten is in principe kosteloos behoudens in geval van misbruik. Als u een of meer van uw rechten zoals hiervoor benoemd wilt uitoefenen, dan kunt u contact opnemen met het Patiënten Service Bureau zoals hierna vermeld onder ‘contactgegevens’. 

Termijnen 

Wij zullen uw vragen/verzoeken in beginsel binnen een maand beantwoorden. Mocht de beantwoording van uw vraag/verzoek meer tijd kosten, dan zullen wij u hiervoor binnen een maand informeren. Het kan zijn dat vanwege de complexiteit van de verzoeken en/of het aantal verzoeken de beantwoordingstermijn in totaal oploopt tot drie maanden. 

Identificatie 

Wij kunnen bij alle vragen/verzoeken vragen om nader bewijs van uw identiteit. Dit doen wij om te voorkomen dat we persoonsgegevens aan de verkeerde partij verstrekken of ten onrechte wijzigingen aanbrengen in uw persoonsgegevens. Om de afhandeling van uw verzoek zo vlot mogelijk te laten verlopen verzoeken we u dan ook op voorhand een kopie van uw identiteitsbewijs mee te zenden. Schrijft u op de kopie dat het een kopie betreft; voor wie en met welk doel de kopie verstrekt wordt en de datum waarop u de kopie afgeeft. De kopie van uw identiteitsbewijs wordt alleen ter vaststelling van uw identiteit gebruikt en na vaststelling direct vernietigd. 

Individuele afweging bij ieder verzoek 

We wijzen u er op dat de hiervoor beschreven rechten geen absolute rechten zijn. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat we aan een bepaald verzoek (tijdelijk) geen gehoor kunnen geven. We zullen ieder verzoek steeds op zijn eigen merites beoordelen. Mochten we aan een bepaald verzoek (tijdelijk) geen gehoor (kunnen) geven, dan zullen we dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar maken. Het recht van bezwaar tegen gebruik van gegevens voor (directe) marketing doeleinden is echter wel absoluut. Afmeldingen voor gebruik van uw persoonsgegevens voor onze commerciële uitingen worden dus hoe dan ook gehonoreerd. 

Functionaris Gegevensbescherming 

Verloskundigen Zuidwesthoek heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG), welke is aangesteld door Qocon. De FG houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving en adviseert Verloskundigen Zuidwesthoek over de uitvoering en implementatie van privacywetgeving. De FG is onafhankelijk m.b.t. de uitvoering van zijn functie. De FG rapporteert rechtstreeks aan het Verloskundigen Zuidwesthoek. De FG is bovendien de contactpersoon voor alle vragen die over privacy gaan, zowel voor u als betrokkene als voor de toezichthouder. 

U vindt de contactgegevens van de FG onderaan dit privacy statement. 

Vragen 

Indien u vragen en/of klachten hebt met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen Verloskundigen Zuidwesthoek staat het u uiteraard vrij om vragen te stellen aan de FG. 

Neem voor vragen over de privacy contact met ons op via de onderstaande contactgegevens. 

Toezichthouder 

Ook staat het u altijd vrij om bij vragen en/of klachten contact op te nemen met de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthouder op het gebied van privacywetgeving. U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website. www.autoriteitpersoonsgegevens.nl 

Wijzigingen 

Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website van Verloskundigen Zuidwesthoek. 

Contactgegevens 

Als u vragen heeft over dit privacy statement, ons privacy beleid of een beroep wilt doen op één van uw wettelijke rechten kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens. 

· Functionaris Gegevensbescherming: : FunctionarisGegevensbescherming@bravis.nl 

Cookies – indien van toepassing 

Wat zijn cookies? 

Cookies zijn kleine bestandjes die bij een bezoek aan de website worden meegestuurd en op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden opgeslagen. 

Er zijn 3 soorten cookies: 

· Functionele cookies: 

Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te laten functioneren; · Analytische cookies: 

Dit zijn cookies die aan de website doorgeven welke pagina’s u bekijkt, in welke volgorde u dit doet en hoe lang u op de pagina blijft. Daarmee zijn webstatistieken te maken, die kunnen helpen om de website beter op de bezoekers af te stemmen;

· Tracking cookies: 
Deze cookies worden geplaatst om uw gedrag op verschillende websites op het internet te volgen. Dit geldt ook voor gedrag op social media zoals Facebook en Twitter.

U kunt cookies op elk gewenst moment van uw computer verwijderen. Hoe u dit moet doen staat in de gebruikershandleiding van uw browser.